Chong Zhang

Associate Professor

chongzhang@tsinghua.edu.cn


Professional appointments:

2011-present Associate Professor

Department of Chemical Engineering, Tsinghua University

2009-2011 Assistance Professor

Department of Chemical Engineering, Tsinghua University

2007-2009 Postdoctoral Research Fellowship

Department of Chemical Engineering, Tsinghua University


Education:

2002-2008: Ph.D. in Chemical Engineering, Tsinghua University

1998-2002: B.S. in Biochemical Engineering, Tsinghua University


Research Interests:

N/A

Part Time:

N/A


Awards:

N/A


Featured Publications:

1. Tianmin Wang#*; Xiang Zheng#; Haonan Zheng; Ting-liang Wang; Xinhui Xing; Chong zhang*; Dynamics of transcription–translation coordination tune bacterial indole signaling, Nature Chemical Biology, 2019, 16: 440-449.

2. Tianmin Wang; Changge Guan; Jiahui Guo; Bing Liu; Yinan Wu; Zhen Xie; Chong Zhang*; Xinghui Xing; Pooled CRISPR interference screening enables genome-scale functional genomics study in bacteria with superior performance, Nature Communications, 2018, 9: 1-15.

3. Jiahui Guo; Tianmin Wang; Changge Guan; Liu Bing; Luo Cheng; Xie Zhen; Chong Zhang*; Xinhui Xing; Improved sgRNA design in bacteria via genome-wide activity profiling, Nucleic Acids Research, 2018, 46: 7052-7069.

4. Weifan Liang; Lanyu Cui; Jinyu Cui; Kai-wen Yu; Song Yang; Tianmin Wang; Changge Guan; Chong Zhang*; Xinhui Xing; Biosensor-assisted transcriptional regulator engineering for Methylobacterium extorquens AM1 to improve mevalonate synthesis by increasing the acetyl-CoA supply, Metabolic Engineering, 2017, 39: 159-168.

5. Mingyue Fang; Tianmin Wang; Chong Zhang*; Jili Bai; Xiang Zheng; Xue-jin Zhao; Chunbo Lou; Xinhui Xing; Intermediatesensor assisted push-pull strategy and its application in heterologous deoxyviolacein production in Escherichia coli, Metabolic Engineering,2016, 33: 41-51.